Pensionärer handplockas till bristyrken

Andelen konsulter över 60 år har ökat från 6 till 8 procent sedan 2017. Var fjärde konsult i åldersgruppen har blivit handplockad till jobbet. Det visar ny statistik från Kompetensföretagens konsultundersökning, utförd under våren 2019.

– Resultaten visar att kompetensföretag spelar en viktig roll i näringslivet genom att identifiera och förmedla konsulter med specifika erfarenheter och färdigheter. Äldre medarbetare har ofta efterfrågade specialistkunskaper, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på Kompetensföretagen.

Konsulter som är 60 år och äldre headhuntas i högre utsträckning än yngre och medelålders konsulter, i 23 respektive 10 och 15 procent av fallen. Äldre konsulter söker oftare jobb via annonser på nätet eller i tidningen medan övriga åldersgrupper tenderar att använda sig av kontakter eller göra spontansökningar.

Pensionärer handplockas

– Vi ser att det finns många äldre personer som vill fortsätta att arbeta, om bara rätt förutsättningar finns. Som konsulter kan de komma överens med kompetensföretaget om hur mycket och när de vill och kan arbeta och det kan förstås anpassas och varieras över tid, förklarar Patrik Eidfelt.

Sedan förra mättillfället 2017 har andelen konsulter i åldersgrupperna 60 eller äldre och 29 år eller yngre vuxit, med 2 respektive 8 procentenheter. Många av de äldre väljer även att fortsätta att arbeta inom bristyrken såsom lärare och läkare.

– Det har blivit mindre vanligt att arbeta som konsult längre än fem år. Efter två år har de flesta gått över till anställning i något kundföretag. Samtidigt är det attraktivt att jobba som konsult för många äldre och yngre, säger Patrik Eidfelt.

Om konsultundersökningen 2019
Konsultundersökningen genomförs på regelbunden basis av branschorganisationen Kompetensföretagen. Årets upplaga av undersökningen har genomförts av Inizio i form av en webbenkät som har skickats till anställda konsulter på de medverkande medlemsföretagen inom Kompetensföretagen. Totalt skickades undersökningslänken till 21 376 personer i 27 olika företag. Av dessa besvarade 2 664 personer enkäten (12,5 % svarsgrad).

 …………………………………………………………