Konsulter har hög facklig anslutning

Tvärtemot vad många tror har konsulter hög facklig anslutning. Ny statistik visar att 6 av 10 konsulter är medlemmar i en fackförening – jämförbart med den övriga arbetsmarknaden. Bland utlandsfödda konsulter är fler medlemmar i facket än på övriga arbetsmarknaden.

Statistiken kommer från branschorganisationen Kompetensföretagens konsultundersökning, som utförts under våren 2019.

– Att så många konsulter är fackligt anslutna är mycket positivt, det stärker den svenska bemanningsmodellen med trygga jobb och långa uppdrag. För oss innebär det att fler på den fackliga sidan har erfarenheter från vår bransch vilket kan bidra till bättre partslösningar. Resultaten bekräftar också att kompetensbranschen alltmer har blivit som den övriga arbetsmarknaden, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på Kompetensföretagen.

Hög facklig anslutning

Andelen kollektivanslutna konsulter – 61 procent – är jämförbar med nivån på den övriga arbetsmarknaden. Enligt LO:s rapport Facklig anslutning 2018 är organisationsgraden bland samtliga anställda 69 procent. Tjänstemän är fackligt anslutna i högre utsträckning än arbetare, i 73 respektive 62 procent av fallen. Samtidigt har kompetensbranschen en kraftig överrepresentation av utlandsfödda och unga, som mer sällan är medlemmar i facket.

Konsultundersökningen visar att det i princip inte finns någon skillnad mellan kvinnor och män beträffande medlemskap i fackförbund. Ålder spelar däremot roll. Andelen organiserade konsulter är störst i åldersgruppen 45 till 59 år (73 procent) och lägst i åldersgruppen 29 år eller yngre (48 procent). Samma mönster återfinns på den övriga arbetsmarknaden, enligt LO-rapporten.

Enligt LO-rapporten är anställda födda i utlandet fackligt anslutna i lägre utsträckning än anställda födda i Sverige, i 59 respektive 71 procent av fallen. Skillnaden är större bland arbetare än bland tjänstemän.

– Att organisera inhyrda konsulter är ett sätt att locka fler medlemmar till facken. Utlandsfödda som arbetar i våra företag är oftare medlemmar i facken än på resten av arbetsmarknaden, vilket är ytterligare ett tecken på rollen vår bransch spelar för integrationen. Andelen personer med utländsk bakgrund är dubbelt så stor i vår bransch som på arbetsmarknaden i stort, och många unga får sin första anställning genom ett kompetensföretag, säger Patrik Eidfelt.

Om konsultundersökningen 2019
Konsultundersökningen genomförs på regelbunden basis av branschorganisationen Kompetensföretagen. Årets upplaga av undersökningen har genomförts av Inizio i form av en webbenkät som har skickats till anställda konsulter på de medverkande medlemsföretagen inom Kompetensföretagen. Totalt skickades undersökningslänken till 21 376 personer i 27 olika företag. Av dessa besvarade 2 664 personer enkäten (12,5 % svarsgrad).