Allt fler konsulter i arbetaryrken

Det blir allt fler konsulter i arbetaryrken; nästan hälften av alla inhyrda konsulter arbetar inom industri eller lager och logistik. Det visar ny statistik från Kompetensföretagens konsultundersökning, utförd under våren 2019.

– Våra medlemmar fortsätter att växa inom mansdominerade arbetaryrken. Att vara konsult är snart lika vanligt i arbetaryrken som i tjänstemannayrken. Att branschen även växer inom arbetaryrken är ett tecken på att det har blivit svårare att hitta kompetens. Kompetensförsörjning är ju våra medlemmars spetskompetens, konstaterar Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på branschorganisationen Kompetensföretagen, som tagit fram statistiken.

Allt fler konsulter i arbetaryrken

Flest konsulter i kompetensbranschen – hela 37 procent – arbetar idag inom industri och tillverkning. Därefter kommer lager och logistik (19 procent) och sedan administration och service (7 procent). Andra yrkesområden såsom IT, hotell och restaurang och kundtjänst och försäljning står var och ett för mellan 3-5 procent av konsulternas sysselsättning.

Kompetensbranschen utgjordes länge nästan uteslutande av kvinnliga kontorister. Under de senaste 20 åren har tillväxten inom industri och handel förändrat branschens sammansättning. I dagsläget är konsulter ungefär till lika stor andel arbetare som tjänstemän, och män som kvinnor.

Att kompetensbranschens expanderat inom basnäringar visar sig också geografiskt. Under de senaste åren har tillväxttakten varit högst i norra och västra Sverige, medan utvecklingen i Stockholm varit mer måttlig.

– Kompetensförsörjning kan vara svårt i landsorten och framför allt i högkonjunktur. Det är tydligt att kompetensbranschen bidrar till att den svenska industrin och handeln kan leverera över hela landet, säger Patrik Eidfelt.

Om konsultundersökningen 2019
Konsultundersökningen genomförs på regelbunden basis av branschorganisationen Kompetensföretagen. Årets upplaga av undersökningen har genomförts av Inizio i form av en webbenkät som har skickats till anställda konsulter på de medverkande medlemsföretagen inom Kompetensföretagen. Totalt skickades undersökningslänken till 21 376 personer i 27 olika företag. Av dessa besvarade 2664 personer enkäten (12,5 % svarsgrad).

……………………………………………………