En bransch i utveckling: förbättrad branschstatistik

Årsrapporten för 2018 visar en utplanande tillväxt, men en fortsatt god marknad för kompetensföretag. Kompetensbristen fortsätter att vara stor, vilket håller efterfrågan uppe samtidigt som konjunkturen mattas av. En parallell utveckling är att specialiserade och mindre företag i kompetensbranschen under senare år vuxit mer än tidigare, vilket gör att vi nu presenterar en förbättrad branschstatistik.

Med start i årsrapporten för 2018 gör Kompetensföretagen vissa justeringar av statistiken för att mer rättvisande spegla branschens utveckling. Under lång tid har branschstatistiken baserats på branschens 35 största företag, som  räknats upp med en faktor som speglar deras andel av den totala branschen.

Under senare år har dock tillväxten i mindre företag ökat, vilket statistiken nu anpassas efter. År 2007 omfattade de 35 största företagen 83 procent av branschens anställda, och 2017 omfattade de 74 procent. Slutsatsen efter att statistiken justerats för detta är att branschen är något större än den uppskattats vara under de senaste åren.

Förbättrad branschstatistik

Hur de olika måtten beräknas finns närmare beskrivet under “definitioner” i årsrapporten. I årets årsrapport är också följande förändringar gjorda:

• Mer träffsäkra beräkningar av penetrationsgrad, omsättning, antal anställda och antal i arbete: måtten har justerats för att sysselsättningen i företag som inte är “topp 35” har ökat.
• Regional topplista: en regional topplista har tillförts årsrapporten, som visar storleksförhållandena i olika regioner, där branschsammansättningen kan vara ganska olika.

I kommande branschstatistikrapporter kommer också följande förändringar att genomföras:

• Tidigare rapportering: genom att företag med senare rapportering utesluts, kan statistiken publiceras ca tre veckor tidigare varje kvartal. Ett företag har ersatts mot ett annat för att uppnå detta. Resultatet är att vår branschstatistik blir en träffsäkrare och tidigare konjunkturindikator.
• Uppdaterad yrkesindelning: yrkesindelningen har anpassats till vilka yrken som idag är stora, och några små kategorier har gått upp i större kategorier.
• Uppdaterad tjänsteindelning: entreprenadtjänster i kompetensföretag ingår nu i kategorin “bemanning”, eftersom de utgör bemanningslösningar och liknar inhyrning.

Kompetensbranschen är en bransch för alla, och en bransch i ständig utveckling. Branschens utveckling är också en viktig indikator för andra företag och branscher. Vår förhoppning är att branschstatistiken nu ska bli ännu intressantare för återvändande läsare.

Läs rapporten här